Качество

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководството на ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД за политиката по качество

ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД е производител и търговец на препарати за растителна защита.

Ръководството се стреми към осигуряване съответствие на предлаганите продукти с изискванията и непрекъснато подобряване на качеството чрез ефективно управление на процесите с ефикасно действаща система за управление на качеството.

Нашата политика цели успешен бизнес и стабилно развитие чрез предлагането на продукти с качество, съответстващо на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, на клиентите, определяне на техните изисквания, следене на удовлетвореността им и постигане съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания.

За непрекъснатото ни развитие, ръководството ще работи за:

  • активно участие на целия ръководен персонал за определяне и преглед на насоките, конкретните цели и задачите, за създаване на средата и условията за увличане на персонала за активния му принос в постигане на целите;
  • въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на дружеството, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;
  • прецизно определяне и овладяване на всички необходими на системата за управление на качеството процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
  • прилагане на действия за набиране на обективна информация за идентифициране, оценяване и управляване на рисковете и възможностите, за анализ на данните от управлението на процесите, за постигането на съответствие с изискванията на клиентите, на другите заинтересовани страни и на нормативните актове и ефективността на системата по качеството;
  • планиране и реализиране на постоянни подобрения на процеси и продукти и за ефикасност на системата за управление на качеството;
  • изграждане на взаимноизгодни отношения с всички външни доставчици;
  • ефективно използване на ресурсите;
  • оценяване ефективността и пригодността на политиката и актуализирането й, когато е необходимо.

Ръководството на дружеството е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха ни. Уверено е, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Управител на ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация политика по качеството.

УПРАВИТЕЛ: З. Кушев
08.09.2016 г.