Текнофит Пауър

Участва по програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

 • СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ

Текнофит Пауър е течен тор за листно приложение, който съдържа микроелементите Цинк и Манган и е формулиран е на базата на растителен екстракт. Текнофит Пауър е природен продукт, който е много добра алтернатива на минералните масла. Може да се прилага както за зимни третиирания при трайните култури, намалявайки зимуващата популация на акари и щитоносни въшки, така и за вегетационни пръскания контролирайки белокрилка, цикади, листни въшки и др. Голямо значение за намаляване на популационната плътност на акарите през следващия вегетационен период има зимното третиране с масло. Маслото образува филм върху яйцата и другите зимуващи форми, който филм преустановява достъпа на въздух до тях и те загиват. Зимното третиране е превантивна мярка и спестява разходи на стопаните през вегетационния период, а освен това употребата на по-малко пестициди през активния сезон спомага и за опазване на оконата среда и плодовете от замърсяване.
Освен срещу зимуващите форми на акарите, третирането с масло през невегетационния период е ефиксно и срещу зимуващите форми на широк кръг други неприятели по овощните - унищожават се яйца и ларви на щитоносни въшки, листни въшки, яйца на листозавивачки, педомерки, листогризещи гъсеници и т.н.
Продуктите, които препоръчваме да се използват, са Фунгуран ОН 50 ВП - в доза 300 г на 100 л вода за първо зимно пръскане и Фунгуран ОН 50 ВП - в доза 300 г на 100 л вода плюс органичния тор и заместител на минералното масло- Текнофит Пауър в доза 2-2,5лна100л вода за третиране на овощните до фенофаза „набъбване на пъпките”, която обикновено за условията на нашата страна настъпва през февруари-март.
Тестовете, проведени в лабораториите на завода, показаха много добра съвместимост при смесването на двата продукта.
Поредността при приготвяне на работния разтвор е следната:

 1. Вода
 2. Фунгуран ОН 50 ВП
 3. Текнофит Пауър

Много е важно при третирането да се осигури добро напръскване на всички части от короната и разхода на работен разтвор да не бъде по-малък от 100 л на декар.
Начин на приложение:
Листно 2 - 2.5 % (2 - 2.5 л/100 л вода) и добро обливане на короната и листата.
Важно! Когато се третира съвместно с продукти за растителна защита, работния разтвор се приготвя в следния ред: 1. вода 2. ПРЗ и 3. Текнофит Пауър.
Зимно третиране при трайни насаждения (овощни култури и лозя):
Прилагайте след листопада и рано напролет, непосредствено преди набъбване на пъпките. Да се осигури добро напръскване на всички части на короната. Минимален разход на работен разтвор -100 л/дка.
Вегетационно приложение (зеленчуци, тиквови и овощни култури, лозя):
Прилагайте листно във фазите на активно развитие на културите. Да се осигури добро напръскване и покритие на листната повърхност от двете страни.
Смесимост:
При смесване с продукти за растителна защита спазвайте следната поредност: 1. Вода; 2. ПРЗ; 3. Текнофит Пауър.
Зенит Кроп Сайънсис препоръчва при зимнотертиране Текнофит Пауър да се смесва с Фунгуран ОН 50 ВП.
Предимства на Текнофит Пауър пред минералните масла:

 • По ниска доза в сравнение с конвенционалните минерални масла 2,5 - 2,5% или литър и половина на 100 л вода (съответно цената на декар е по - ниска).
 • Подхранва растенията с микроелементите Цинк и Манган.
 • Не забавя оцветяването на плодовете при вегетационните пръскания.
 • Не засяга популациите на полезната ентомофауна, в това число хищни дървеници и хищни акари.
 • Високата температура на въздуха не оказва влияние върху ефикасността на продукта, нита предизвиква каквато и да е фитотоксичност в растенията.
 • Напълно смесим с използваните в практиката инсектициди,като дори засилва тяхното действие.
 • Напълно безвреден за хората и околната среда. Карантинен срок - 0 дни.

Гарантирано съдържание:

Разстителен/екстракт полимер 50%
Цинк (Zn) 1,5 % w/w
Манган (Мп) 0,5 % w/w
pH 7

Начин на действие:
Текнофит Пауър действа, като образува филм върху насекомите / белокрилки, акари, трипсове, листни въшки, щитоносни въшки и др./ и ги задушава, блокирайки дихателните им отвори. Затова най-удачният момент за третиране е рано сутрин или късно вечер когато дишането на насекомите е най-активно. Също така ефектът е по- добър, когато насекомите са в по-ранна фаза от своето развитие и са уязвими.
Добре е третирането да съвпадне с чувствителната фаза от развитието на насекомите.
Текнофит Пауър е безвреден за полезната фауна (хищни акари и насекоми): бързата им подвижност им позволява да се предпазят от третирането. Вследствие се създава възможност за намножаване на полезните видове, използващи за храна вредните, при което се създават предпоставки за естествена борба срещу вредителите.